اخبار و تازه ها

شرکت پیک دارو توسعه | زخم بستر | پانسمان سوربکت
دومین برنامه آموزشی مدون آشنایی با زخم، درمان و پانسمان های نوین سوربکت
دومین برنامه آموزشی مدون آشنایی با زخم، درمان و پانسمانهای نوین سوربکت، در محل شرکت پیک دارو توسعه برگزار گردید. ...
برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در باغ زیبای کوچه ادیب
برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲در باغ زیبایی در شهر تهران برگزار گردید. یکی از ...
برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت دربیمارستان امام علی (ع) کرج
برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲در بیمارستان امام علی شهرستان کرج  برگزار گردید. یکی از ...
برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در سازمان نظام پرستاری تهران
برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵در سازمان نظام پرستاری شهر تهران برگزار گردید. یکی از ...
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸در بیمارستان بعثت شهر تهران برگزار ...
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵در بیمارستان آسیا شهر تهران برگزار ...
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲در بیمارستان امیرالمومنین شهر گراش برگزار ...
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲در بیمارستان صارم شهر تهران برگزار ...
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹در بیمارستان طالقانی شهر تهران برگزار ...
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱در شهرستان قم برگزار گردید. یکی ...
برنامه آموزشی درمان زخم با استفاده از پانسمان نوین سوربکت
برنامه آموزشی راهکارهای درمان زخم با استفاده از پانسمان نوین سوربکت در تاریخ اول خرداد سال ۱۳۹۸ در شهرستان اهواز ...
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ در شهرستان مشهد برگزار گردید. ...