اخبار و تازه ها

شرکت پیک دارو توسعه | زخم بستر | پانسمان سوربکت
برگزاری برنامه آموزشی در کارگاه ظفر
برگزاری برنامه آموزشی در کارگاه ظفر با حضور پزشکان، پرستاران و رابطین زخم تهران ( از بیمارستان های مختلف) موضوع : آموزش ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان خاتم النبیا تهران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان خاتم النبیا تهران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان خاتم النبیا تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱ برای جمعی از پرستاران عفونی، کارشناسان زخم و دانشجویان پرستاری  موضوع ...
برگزاری برنامه آموزشی در معاونت درمان کرج
برگزاری برنامه آموزشی در معاونت درمان کرج
برگزاری برنامه آموزشی در معاونت درمان کرج با حضور پرستاران و رابطین زخم کرج موضوع : آموزش و مدیریت انواع زخم ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان بوعلی تهران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان بوعلی تهران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان بوعلی تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۴ برای جمعی از پرستاران عفونی و کارشناسان زخم و دانشجویان پرستاری  ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان بهرامی تهران
در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۴ برنامه آموزشی در بیمارستان بهرامی تهران برای جمعی از پرستاران و دانشجویان پرستاری توسط سرکار خانم محبوبه رمضانیان در ...
برگزاری برنامه آموزشی در مرکز دیابت شماره یک تهران
برگزاری برنامه آموزشی در مرکز دیابت شماره یک تهران
برگزاری برنامه آموزشی در مرکز دیابت شماره یک تهران برای جمعی از پزشکان و درمانگران بیماران دیابتی و پرستاران عفونی و کارشناسان ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان امام خمینی تهران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان امام خمینی تهران
برنامه آموزشی در بیمارستان امام خمینی تهران با حضور سرکار خانم محبوبه رمضانیان مدرس برنامه، برای جمعی از پزشکان و متخصصان ...
برگزاری برنامه آموزشی در مرکز دیابت شماره 2 تهران
برگزاری برنامه آموزشی در مرکز دیابت شماره ۲ تهران
برنامه آموزشی در مرکز دیابت شماره ۲ تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۳ برگزار شد تعدادی از پزشکان و درمانگران بیماران دیابتی و پرستاران ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان امام علی کرج
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان امام علی کرج
برنامه آموزشی در بیمارستان امام علی کرج در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ برگزار شد. تعداد ۱۰۰ نفر از پرستاران تمامی بخش های ...
ضرورت توجه به ژن ایرانی در ساخت دارو
ضرورت توجه به ژن ایرانی در ساخت دارو ضرورت توجه به ژن ایرانی در ساخت دارو ضرورت توجه به ژن ایرانی در ...
نظام دارویی کشور از افتخارات ملی است
سندیکاهای فعال دارویی، در بیانیه ای به گفتگوی ویژه خبری با عنوان «انحصار در تاسیس داروخانه»، واکنش نشان داده و ...
پیش بینی شتاب صادرات دارویی کشور در سال آینده
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران پیش بینی کرد: در سال آینده شاهد شتاب در صادرات دارویی کشور باشیم.