اخبار و تازه ها

شرکت پیک دارو توسعه | پانسمان سوربکت
برگزاری درمان زخم و آشنایی با پانسمان سوربکت در شرکت پیک دارو توسعه
برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹در شرکت پیک دارو توسعه برگزار گردید. ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در شرکت پیک دارو توسعه
برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷در شرکت پیک دارو توسعه برگزار گردید. ...
برگزاری آموزش درمان زخم و آشنایی با پانسمان سوربکت در بیمارستان یافت آباد
برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴در بیمارستان یافت آباد  برگزار گردید.  درمان ...
برگزاری آموزش درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در بیمارستان مطهری
برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱در بیمارستان مطهری برگزار گردید.  درمان زخم  ...
برگزاری برنامه اموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در بیمارستان صدیقه الزهرا
برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴در بیمارستان صدیقه الزهرا برگزار گردید.  درمان ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در تالار شهید آوینی بیمارستان امام علی بجنورد
برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸درتالار شهید اوینی بیمارستان امام علی بجنورد ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در دانشکده پرستاری البرز
برنامه آموزش درمان  زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳در دانشکده پرستاری البرز برگزار گردید. درمان ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در بیمارستان آرمان
برنامه آموزش درمان  زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸در بیمارستان آرمان برگزار گردید. درمان زخم ...
برگزاری برنامه اموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در داروخانه بیمارستان لاله
برنامه آموزش درمان  زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲در دازوخانه بیمارستان لاله  برگزار گردید. یکی ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در بیمارستان امام علی کرج
برنامه آموزش درمان  زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲در بیمارستان اما علی کرج برگزار گردید. ...
مراسم اختتامیه کنگره زخم و ترمیم بافت
اختتامیه اولین رویداد استارتاپ ویکند زخم و ترمیم بافت در تالار شهید پیرویان بیمارستان شریعتی با حضور مهمانان ،شرکت کنندگان ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در شرکت پیک دارو توسعه
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در شرکت پیک دارو برگزار ...