همه نوشته‌های محبوبه رمضانیان

برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت

برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵بیمارستان شهید بهشتی شهرستان شیراز برگزار گردید یکی از مسائل رایج در درمان زخم، عدم وجود برنامه  آموزشی کافی در استفاده از ابزارهای موجود در بازار در این حوزه است. شرکت پیک دارو توسعه، یکی از پیشگامان عرصه واردات دارو و…

ادامه مطلب

برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت

برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲بیمارستان شهید فقیهی شهرستان شیراز برگزار گردید یکی از مسائل رایج در درمان زخم، عدم وجود برنامه  آموزشی کافی در استفاده از ابزارهای موجود در بازار در این حوزه است. شرکت پیک دارو توسعه، یکی از پیشگامان عرصه واردات دارو و…

ادامه مطلب

برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت

برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳در بیمارستان توحید شهرستان سنندج با امتیاز بازآموزی برای پرستاران برگزار گردید یکی از مسائل رایج در درمان زخم، عدم وجود برنامه  آموزشی کافی در استفاده از ابزارهای موجود در بازار در این حوزه است. شرکت پیک دارو توسعه، یکی از…

ادامه مطلب

آموزش زخم، مرور و درمان زخم به همراه آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت

برنامه آموزش زخم، مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸در شهرستان گزگان برگزار گردید یکی از مسائل رایج در درمان زخم، عدم وجود برنامه  آموزشی کافی در استفاده از ابزارهای موجود در بازار در این حوزه است. شرکت پیک دارو توسعه، یکی از پیشگامان عرصه واردات دارو و تجهیزات…

ادامه مطلب

برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در بیمارستان مدائن تهران برگزار گردید

برنامه آموزشی آشنایی با زخم، درمان و پانسمانهای نوین سوربکت، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱در بیمارستان مدائن تهران برگزار گردید. آموزش، مسیر اصلی شناخت و دریافت راهکارهای درمان می باشد. درمان زخم نیز از این مسیر مستثنی نیست. آموزش منظم و کارامد درمانگران، پرستاران و افراد دست اندرکار مسیر درمان راهی برای اطمینان از دسترسی بیماران به…

ادامه مطلب

سومین برنامه آموزشی مدون آشنایی با زخم، درمان و پانسمان های نوین سوربکت

سومین برنامه آموزشی مدون آشنایی با زخم، درمان و پانسمانهای نوین سوربکت، در محل شرکت پیک دارو توسعه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ برگزار گردید. آموزش، مسیر اصلی شناخت و دریافت راهکارهای درمان می باشد. درمان زخم نیز از این مسیر مستثنی نیست. آموزش منظم و کارامد درمانگران، پرستاران و افراد دست اندرکار مسیر درمان راهی برای…

ادامه مطلب

برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در بیمارستان کیان تهران برگزار گردید

برنامه آموزشی آشنایی با زخم، درمان و پانسمانهای نوین سوربکت، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در بیمارستان کیان تهران برگزار گردید. آموزش، مسیر اصلی شناخت و دریافت راهکارهای درمان می باشد. درمان زخم نیز از این مسیر مستثنی نیست. آموزش منظم و کارامد درمانگران، پرستاران و افراد دست اندرکار مسیر درمان راهی برای اطمینان از دسترسی بیماران…

ادامه مطلب

دومین برنامه آموزشی مدون آشنایی با زخم، درمان و پانسمان های نوین سوربکت

دومین برنامه آموزشی مدون آشنایی با زخم، درمان و پانسمانهای نوین سوربکت، در محل شرکت پیک دارو توسعه برگزار گردید. آموزش، مسیر اصلی شناخت و دریافت راهکارهای درمان می باشد. درمان زخم نیز از این مسیر مستثنی نیست. آموزش منظم و کارامد درمانگران، پرستاران و افراد دست اندرکار مسیر درمان راهی برای اطمینان از دسترسی…

ادامه مطلب

برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در باغ زیبای کوچه ادیب

برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲در باغ زیبایی در شهر تهران برگزار گردید. یکی از مسائل رایج در درمان زخم، عدم وجود برنامه  آموزشی کافی در استفاده از ابزارهای موجود در بازار در این حوزه است. شرکت پیک دارو توسعه، یکی از پیشگامان عرصه واردات دارو و تجهیزات پزشکی است…

ادامه مطلب

برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت دربیمارستان امام علی (ع) کرج

برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲در بیمارستان امام علی شهرستان کرج  برگزار گردید. یکی از مسائل رایج در درمان زخم، عدم وجود برنامه  آموزشی کافی در استفاده از ابزارهای موجود در بازار در این حوزه است. شرکت پیک دارو توسعه، یکی از پیشگامان عرصه واردات دارو و تجهیزات پزشکی است…

ادامه مطلب

برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در سازمان نظام پرستاری تهران

برنامه آموزشی آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵در سازمان نظام پرستاری شهر تهران برگزار گردید. یکی از مسائل رایج در درمان زخم، عدم وجود برنامه  آموزشی کافی در استفاده از ابزارهای موجود در بازار در این حوزه است. شرکت پیک دارو توسعه، یکی از پیشگامان عرصه واردات دارو و تجهیزات پزشکی است…

ادامه مطلب

برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت

برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸در بیمارستان بعثت شهر تهران برگزار گردید. یکی از مسائل رایج در درمان زخم، عدم وجود برنامه  آموزشی کافی در استفاده از ابزارهای موجود در بازار در این حوزه است. شرکت پیک دارو توسعه، یکی از پیشگامان عرصه واردات دارو و…

ادامه مطلب