سوربکت

ﺳﻮرﺑﮑﺖ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی زﺧﻢ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ

صفحه نخست » سوربکت

هزینه ها

هزینه های متداول بیماران مبتلا به زخمهای جراحتی و مزمن

زمانی که یک زخم عفونی شد، پیشگیری خیلی دیر خواهد بود

ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﯾﺎ زﺧﻢ ﻫﺎی ﺣﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن از درد، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻔﻮﻧﺖ در زﺧﻢ ﭘﺎی اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﻫﺮ 20 ثانیه ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ آﻣﭙﻮﺗﺎﺳﯿﻮن، ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ، در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ از ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 7 اﻟﯽ 11 روز ﺑﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد. 

wound-3

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ

اﮐﺜﺮ زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﺴﮑﻤﯽ، دﯾﺎﺑﺖ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻋﺮوﻗﯽ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. زﺧﻢ ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 3 ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺎدرﺳﺖ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی (MRSAﻣﻘﺎوم، ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ارﺋﻮس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﯿﺴﯿﻠﯿﻦ ) ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ترمیم زخمها

رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎر ﻋﻔﻮﻧﯽ زﺧﻢ ﻫﺎ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺧﻢ- اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ، ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی روی ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺆﺛﺮ زﺧﻢ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ زﺧﻢ اﺳﺖ. وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺧﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻﻧﺲ رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ زﺧﻢ اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و وﺳﻌﺖ زﺧﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی زﺧﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ- ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ

زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده ﯾﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ دارد

chart-2

وﺟﻮد ﻗﺎرچ ﻫﺎ در زﺧﻢ ﺑﺮ روﻧﺪ اﻟﺘﯿﺎم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻗﺎرچ ﻫﺎ در زﺧﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی 519 ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ، در 802 ﻣﻮرد )32 درﺻﺪ( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل 6102 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، 08 درﺻﺪ از اوﻟﺴﺮﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج دارای ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎر ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎر، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﻧﯿﺰ دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داد.

راه حل ما

سوربکت به صورت بی خطر از بار میکروبی زخمها می کاهد

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ و درﻣﺎن زﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و در زﻣﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن از ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه و دور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻮرﺑﮑﺖ روﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺑﺪون آزاد ﮐﺮدن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل در ﺑﺴﺘﺮ زﺧﻢ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

surbact3

بهترین روش افزایش مقاومت در برابر میکروبها

میکروب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن از ﻣﺤﻞ دور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮرﺑﮑﺖ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﻣﺎده ﻓﻌﺎﻟﯽ از ﺧﻮد آزاد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ:

1- ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﯿﺎم ﺳﺮﯾﻊ زﺧﻢ ﺷﻮد

2- در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد

3- در ﻧﻮزادان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ

4- در زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد

تسهیل روند التیام زخم

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻗﺎرچ ﻫﺎ در زﺧﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی 519 ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ، در 802 ﻣﻮرد )32 درﺻﺪ( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل 6102 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، 08 درﺻﺪ از اوﻟﺴﺮﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج دارای ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

چسبندگی باکتری ها و میکروب های شایع زخم

ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ زﺧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ارﺋﻮس، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك، اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻮﻟﯽ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﯾﺮوژﻧﻮزا و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا اﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪه و از ﺑﺴﺘﺮ زﺧﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. )اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اروﺳﺎﺋﻮس- MRSAﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﯿﺴﯿﻠﯿﻦ( را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دام ﻣﯽ اﻧﺪازد.

chart-2

حذف از بستر زخم

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ﻓﻌﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ زﺧﻢ آزاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﻧﻮاع زﺧﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺧﻄﺮ در درﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﯾﺎ دراز ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﯽ از زﺧﻢ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ راه ﺣﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺧﻢ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﯿﻤﺎر آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻨﺪ، وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﻮده ﺷﺪن زﺧﻢ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. در زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ را ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ و ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﯽ آورد

  • ﺳﻮرﺑﮑﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.
  • ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
  • روﻧﺪ اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  • اﺳﺘﻔﺎده از آن راﺣﺖ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
  • ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  • ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

فواید سوربکت نسبت به سایر پانسمان ها

ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺳﭙﺘﯿﮏ، آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و آﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ﻓﻌﺎﻟﯽ را در ﺑﺴﺘﺮ زﺧﻢ آزاد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ از اﺑﺘﺪا، ﯾﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺪد ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﯿﺎم در زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﻃﻔﺎل، زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر رود.

ویژگیسوربکت پانسمان های آنتی میکروبیال رایج دیگر
ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ–ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ icon-3icon-3
اﺗﺼﺎل ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از ﺑﺴﺘﺮ زﺧﻢicon-3icon-3
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در زﺧﻢicon-3icon-3
ﺷﺮوع ﻓﻮری ﻋﻤﻠﮑﺮد–ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﺴﻤﺎنicon-3icon-3
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاردicon-3icon-3
ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺴﺘﺮ زﺧﻢ آزاد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪicon-3icon-3